• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการ/กิจกรรม/การประชุม
  • งานพัฒนาองค์กร
  • เอกสารการประชุมกรม
  ประกาศ สถาบันบำราศนราดูรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ โดยมาปฏิบัติงานที่สำนักเลขานุการกรม
  ประกาศ เชิญชวนชาวควบคุมโรค ร่วมสั่งจองเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
   ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
   รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-17 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ ติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม 0 2590 3281
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   ประชาสัมพันธ์ วารสาร "สลค.สาร"ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.soc.go.th
   ตารางกำหนดการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปี 2561
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 11-25 มกราคม 61 
  นโยบายโปร่งใสคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 

 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุและการบริหารทรัพย์สินของกรมควบคุมโรค วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ทำงานหน้าอยู่หน้าทำงาน ปี 2561
  สธ0401.1/ว615 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางและข้อกำหนดการจัดทำหนังสือราชการ กรมควบคุมโรค
  คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์

  แบบฟอร์มรายงานการลดใช้พลังงานและกระดาษ (มาตรา 44) ปี 2561

  เอกสารประกอบการประชุมพลังงานเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60

  นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน 10 มีนาคม 60 
  สรุปเนื้อหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือราชการและการปฏิบัติงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2560
 

 

 

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเลขานุการกรม>

  ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>

  มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม ปี 2561 (SOP 61)>

  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรณีการบันทึกประวัติการอบรมเป็นชุดรายชื่อ

  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แบบติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เอกสารการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
  คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

  เอกสารนโยบายการเสริมสรา้งความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Happinometer)

  เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดหน่วยงานสู่กลุ่มงาน ปี2561
 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
            งานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการกรม  
พรบ.ข่าวสาร/ศุนย์รับเรื่องร้องเรียน งานแผน(ยุทธศาสตร์) KM คลังความรู้ภายในหน่วยงาน งานสารบรรณ
ประมวลภาพโครงการอบรม รายงานประจำปี แบบฟอร์มการบริการ ISMART
 
               

           วิดิทัศน์              

           


               

           บริการอิเล็กทรอนิกส์ E-office              

           

 

          

 

          

 

          

 
 
/