• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการ/กิจกรรม/การประชุม
  • งานพัฒนาองค์กร
  • เอกสารการประชุมกรม
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศและแบบขอรับเงินสนับสนุน
  ประกาศการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภาณ์ในวันราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๒
  ประกาศตราครุฑในหนังสือราชการ
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารประเภทอาหารจานเดียวและประเภทอาหารอิสาน/ขนมจีน
  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  แบบัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  คู่มือช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวสาร สลก.
  ประกาศ สถาบันบำราศนราดูรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ โดยมาปฏิบัติงานที่สำนักเลขานุการกรม
 

 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุและการบริหารทรัพย์สินของกรมควบคุมโรค วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ทำงานหน้าอยู่หน้าทำงาน ปี 2561
  สธ0401.1/ว615 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางและข้อกำหนดการจัดทำหนังสือราชการ กรมควบคุมโรค
  คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์

  แบบฟอร์มรายงานการลดใช้พลังงานและกระดาษ (มาตรา 44) ปี 2561

  เอกสารประกอบการประชุมพลังงานเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60

  นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน 10 มีนาคม 60 
 

 

 

  หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ทรัพย์สินของสํานักงานเลขานุการกรม

  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของสำนักงานเลขานุการกรม

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเลขานุการกรม

  ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม ปี 2561 (SOP 61)

  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรณีการบันทึกประวัติการอบรมเป็นชุดรายชื่อ

  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แบบติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เอกสารการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
  คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

  เอกสารนโยบายการเสริมสรา้งความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Happinometer)

  เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดหน่วยงานสู่กลุ่มงาน ปี2561
 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
            งานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการกรม  
พรบ.ข่าวสาร/ศุนย์รับเรื่องร้องเรียน งานแผน(ยุทธศาสตร์) KM คลังความรู้ภายในหน่วยงาน งานสารบรรณ
ประมวลภาพโครงการอบรม รายงานประจำปี แบบฟอร์มการบริการ ISMART
 
               

           วิดิทัศน์              

           


               

           บริการอิเล็กทรอนิกส์ E-office              

           

 

          

 

          

 

          

 
 
/